Vårt SFO tilbud 2024

Skolens styre fastsetterbetalingssatsene for plasser ved SFO. Foresatte kan kjøpe feriedager etter påmelding foren dagspris som vedtas av styret.
Skolen sender ut faktura for SFO 10 ganger i året (september – juni).

1. - 3. trinn

Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betaler dere 75 prosentsats for hvert barn.

Inntil 12 t. pr. uke

Gratis *

​​​* Kostpenger kan komme i tillegg

13 t. pr.uke eller mer

2 200,-

Kjøp av ekstradager/feriedage
‍300 kr pr. dag

Andre bestemmelser

Manglende betaling

Ved manglende betaling ut over 2 måneder, kanbarnet miste plassen ved SFO. En slik beslutning fattes av rektor. Føroppsigelsen gjennomføres, skal rektor sikre at relevante forhold knyttet tilmanglende betaling er klarlagt. Det er barnas foresatte som er ansvarlige for åbidra til at relevante forhold kan klargjøres, i nært samarbeid med rektor. Oppsigelse av SFO-plassen grunnet manglende betaling,kan skje med 14 dagers varsel.

Oppsigelse

Oppsigelse av plass og ønske om endring i oppholdstiden, gjør du gjennom e-post til skolen. Oppsigelsestiden er 1 måned, og oppsigelsesdato er den 1. og 15. i hver måned. Rektor kan akseptere kortere endrings- og oppsigelsestid.

4 jenter sitter på en benk foran en bålgrill