Vanlige spørsmål om Montessoriskolen

• Passer montessoriskolen for alle barn? Ja, grunntanken i montessoripedagogikk er å la det enkelte barnet få frihet til følge sine indre behov for utvikling og gi dem mulighet til å velge stimuli ut fra individuell vekst og utvikling.

• Hvorfor er frihet så viktig i montessoripedagogikken? Montessoripedagogikkens tolkning av frihet innebærer ikke frihet fra noe, men til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Barnet får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Barnets frihet får ikke gå utover et annet barns frihet til å arbeide uforstyrret og i en rolig atmosfære. Maria Montessoris grunntanke var å ta barnet på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reel rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden. Ikke bare mennesker, men like viktig er det å respektere naturen og miljøet rundt seg. I følge montessori-teorien er frihet nødvendig av følgende årsaker: Det er bare i en atmosfære av frihet at elevene viser seg slik de er, og bare i en slik atmosfære, kan læreren skaffe seg nok kunnskap om barnet gjennom observasjon til å kunne gi dem den rette hjelpen og stimulansen.

• Hvorfor er montessorigrupper og -klasser alltid aldersblandet? - Barna arbeider ut i fra sine individuelle behov og interesser som ofte er uavhengig av alder og derfor er det viktig at elevene har både yngre og eldre elever å samarbeide med. De eldre hjelper de yngre, dermed reduseres konkurransetenking og kunnskap får bedre grobunn. Barn har behov for forbilder, og de eldre barna vokser også på å få vise de yngre hva de kan. Samtidig får de eldre barna repetere på sine egne premisser. Gruppearbeid bygger på frivillighet. Dermed velger barn samarbeidspartnere utfra kunnskapsnivå eller interesser uansett alder.

• Hva er den største forskjellen på offentlig skole og en montessoriskole? Den største forskjellen er at det enkelte barnet får arbeide ut i fra et individuelt behov i et miljø som er tilrettelagt for dette..

• Kan man komme og observere hverdagen i Skaugdalen montessoriskole? Ja, det kan man ved å gjøre avtale på forhånd.

• Hvor mye koster det å gå på Skaugdalen montessoriskole? Det koster 300,- kroner pr.måned. (Pris bestemmes på årsmøte.)

• Hvordan er det med måltider ved skolen? Vi starter med frokost hver morgen. Ellers er det matpakke til lunsj. Det serveres drikke til hvert måltid, og frukt 3 dager i uken.

• Hvor Lang er skoledagen? Skoletiden er fra kl. 08:45-15:10.

• Hvordan er der med SFO? Det er mulighet for SFO ved behov.

• Må man selv ordne med skoleskyss? Nei, det er fri skoleskyss for alle innad i kommunen. Skoleskyss fra eventuell annen kommune må foresatte til eleven søke om selv.

• Har dere en ungdomsskole? Vi har ingen ungdomsskole.

• Hvordan søker man skolen og hva er søknadsfristen? Til skolen søker man ved å laste ned søknadsskjema på forsiden. Fristen er 1. februar hvert år.